Relay munhean, relay bảo vệ quá dòng, relay bảo vệ chạm đất, Relay REA200e, Chống sét OBO

RELAY BẢO VỆ CHẠM ĐẤT

RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG

Relay OA703e Call

Relay OA703e

Vui lòng gọi
Relay OA703e Call

Relay OA703e

Vui lòng gọi
Relay ROA207e Call

Relay ROA207e

Vui lòng gọi
Relay  ROA207e Call

Relay ROA207e

Vui lòng gọi

RELAY BẢO VỆ DÒNG RÒ

Relay  EL30 Call

Relay EL30

Vui lòng gọi
Relay  EL30 Call

Relay EL30

Vui lòng gọi
Relay EL03 Call

Relay EL03

Vui lòng gọi
Relay  EL10 Call

Relay EL10

Vui lòng gọi

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Relay VP 006-3 Call

Relay VP 006-3

Vui lòng gọi
Relay VP 006-3 Call

Relay VP 006-3

Vui lòng gọi
Relay VP 006-3 Call

Relay VP 006-3

Vui lòng gọi
Relay VP 006-3 Call

Relay VP 006-3

Vui lòng gọi

RELAY BẢO VỆ QUÁ DÒNG/ CHẠM ĐẤT

BIẾN DÒNG BẢO VỆ DÒNG RÒ

Cuộn cảm CTZ 035 Call

Cuộn cảm CTZ 035

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ 070 Call

Cuộn cảm CTZ 070

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ 050 Call

Cuộn cảm CTZ 050

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ140 Call

Cuộn cảm CTZ140

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ105 Call

Cuộn cảm CTZ105

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ 070 Call

Cuộn cảm CTZ 070

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ 050 Call

Cuộn cảm CTZ 050

Vui lòng gọi
Cuộn cảm CTZ 035 Call

Cuộn cảm CTZ 035

Vui lòng gọi

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT

ĐỒNG HÔ ĐO VOLT/ AMPE- HÃNG MUNHEAN

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT / BẢO VỆ PCT- HÃNG MUNHEAN

RELAY BẢO VỆ KASUGA - MH (có nút TRIP cơ)

BIẾN DÒNG KBD

BIẾN DÒNG KBM

BIẾN DÒNG KBJ

BIẾN DÒNG BẢO VỆ KBF

Top

   (0)